بی شرف ها ، سمیه را آزاد کنید !

درخواست حذف این مطلب

پدر و مادر خانم سمیه محمدی که سالهاست در تشکیلات فرقه ی رجوی اسیر است و اکنون در آلبانی به سر می برد این بار در ادامه ی تلاش های خستگی ناپذیرشان برای سمیه ، مدتی است که به کشور آلبانی رفته اند تا فریادهای حق طلبانه شان را به گوش وجدان های بیدار جهان و گوش بسته ی سران فرقه ی رجوی برسانند .
تمام آنچه این پدر و مادر رنج کشیده می خواهند دیدار با دخترشان است و اینکه او بتواند در شرایطی آزادانه و به دور از کنترل مسؤولان فرقه اش را انتخاب کند ؛ خواسته ای که بسیار ساده می نماید و از ابت ترین حقوق انسانی است .
این بار نیز اما فرقه ی تب ار رجوی این خواسته ی کوچک را تاب نیاورد و باز هم با فرستادن چماقداران خود سعی کرد با تهدید و ارعاب و ترور شخصیت خانواده ی محمدی آنها را از صحنه به در کند که البته با هوشیاری آنان و حمایت مردم و پلیس آلبانی طرح فرقه با ش ت مواجه شد و باعث بی آبرویی بیشتر این فرقه در جامعه آلبانی گردید .
تلاش برای سمیه ، حق مشروع خانواده ی محمدی است و اینکه مجاهدین با تمام قوا سعی بر دربند نگاه داشتن سمیه دارند محکوم به ش ت است و هر اقدامی از سوی فرقه به ضد خود تبدیل شده و حقانیت تلاش های پدر و مادر سمیه را آشکارتر می کند .
از سوی دیگر مسؤولان فرقه ، سمیه محمدی را با فشارهای غیر انسانی وادار به مصاحبه های تلویزیونی با سناریو و متن نوشته شده از سوی فرقه می کنند و با دیکته نامه های محکومیت خانواده به او سعی دارند اینطور وانمود کنند که سمیه با میل خود در تشکیلات فرقه مانده است و خود تمایلی برای دیدار با خانواده اش ندارد که البته برای انی که با شگرد های فرقه ی رجوی و ادبیات حاکم بر مناسبات آنها آشنا هستند پر واضح است که آنچه به نام سمیه محمدی انتشار می یابد تماما با اعمال فشار به او و توسط مسؤولان جنگ مجاهدین تدوین شده است و خانواده ی محمدی نیز با اشراف به این موضوع در دام ترفند های وقیحانه ی مجاهدین نیفتاده و با درایت اعلام کرده اند که هر آنچه از بلندگوهای تبلیغاتی مجاهدین از زبان سمیه و به قلم او انتشار یابد نه اعتباری دارد و نه آنها برایش ارزشی قائل می شوند .
مجاهدین پیش تر از این قدرت خانواده ها را در انگیزه دادن به نیروهای اسیر در تشکیلات برای رهایی از فرقه تجربه کرده اند و این ش ت چنان برایشان سنگین تمام شده که مسعود رجوی با انتشار کت خانواده ها را دشمنان مجاهدین تعریف کرده است که این خود نهایت هراس این تشکیلات پوسیده را از خانواده ها و عواطف انسانی به عیان نشان می دهد .
مجاهدین می دانند که جداشدن هر عضو اسیر بینه ی روشن دیگری است که آینده ی رو به زوال آنها و محو شه ی ارتجاعی ی این فرقه را نوید می دهد و در این میان رهایی سمیه محمدی که تلاش های خانواده اش بازت جهانی پیدا کرده است می تواند بار دیگر ش ت سنگینی برای آنها باشد . هم از این رو است که حتی خواسته ی یک ملاقات ساده را بدون حضور مسؤولان فرقه نپذیرفته اند و به بهای بی آبرویی بیشتر اما از دیدار سمیه با خانواده اش جلوگیری می کنند .
تجربه ی گذشته اما نشان داده است که قدرت خانواده ها که با سلاح عواطف انسانی برای عزیزانشان مبارزه می کنند بسا بیشتر از قدرت سرکوب این فرقه ی جنایتکار است و در نهایت این ارزشهای انسانی است که بر شه ی سیاه حاکم بر این فرقه پیروز می شود .
تلاش های پدر و مادر سمیه محمدی ستودنی است و بی گمان بسیار زود به سرانجامی نیک می رسد ، آنچه اما در این میان بر چهره ی سیاه مجاهدین باقی می ماند جز ننگ بیشتر نیست و شه ی فرقه گرایانه ی حاکم بر این جریان که بهترین فرزندان ایران را سالهاست به استثمار کشانده است رسوا تر از پیش خواهد شد .
مجاهدین باید سمیه محمدی را آزاد کنند و این امر اتفاق خواهد افتاد ، هیچ انسان آزاده ای را نمیتوان تا ابد در بند نگاه داشت ، فرقه ی رجوی به انتهای کار خود رسیده است و به زودی از حاشیه های صحنه ی ایران نیز حذف خواهد شد .